Sprawy gospodarcze

SPECJALIZACJE

Sprawy gospodarcze

Kancelaria świadczy stałą i kompleksową obsługę przedsiębiorców oraz spółek handlowych. Ponadto Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek, a także wszelkich zmian tych osób w stosownych rejestrach. Udziela pomocy prawnej w sporządzaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów występujących w obrocie gospodarczym, jak również zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. W ramach bieżącej pomocy prawnej dla przedsiębiorców oraz spółek rozwiązuje problemy prawne podmiotu związane z pracownikami, jak również te, z którymi styka się przedsiębiorstwo w codziennej działalności. Kancelaria udziela także Klientom pomocy prawnej w zakresie zakładania i bieżącej obsługi stowarzyszeń oraz fundacji.

Doświadczenie i wiedza pozwalają Kancelarii na proponowanie rozwiązań zmierzających do osiągnięcia założonego przez osoby zarządzające firmą celu, bez narażania podmiotu na straty. W rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców oraz spółek Kancelarię cechuje umiejętność dogłębnej analizy powierzonych spraw oraz skuteczność.


© 2018 Kancelaria Adwokacka - Adwokat Marcelina Kordek