Sprawy karne

SPECJALIZACJE

Sprawy karne

Kancelaria udziela Klientom pomocy prawnej w zakresie postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia na każdym jego etapie. Podejmuje się obrony podejrzanych oraz oskarżonych, jak również reprezentacji pokrzywdzonych przede wszystkim w sprawach dotyczących  jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków,  posiadania narkotyków lub innych substancji odurzających, oskarżeń o oszustwo,  zniesławienie,   pomówienie,  wypadków drogowych, kradzieży, rozboju, pobić i innych przestępstw przeciwko zdrowiu, przemocy w rodzinie, przestępstwa znęcania, czy groźby, jak również różnego rodzaju wykroczeń. Kancelaria doradza Klientom jeszcze przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak również prowadzi obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem. Reprezentuje i dba o interesy pokrzywdzonych, oferuje pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ponadto Kancelaria sporządza wszelkie niezbędne pisma w sprawach karnych, w tym apelacje oraz kasacje.

Kancelaria, sprawy, w których zastosowanie mają normy prawa karnego traktuje z niezwykłą ostrożnością oraz starannością na każdym ich etapie, dochowując poufności prowadzonych spraw.


© 2018 Kancelaria Adwokacka - Adwokat Marcelina Kordek